Condiciones Generales de Venta

CONDICIONS GENERALS DE VENDA ENTRE Yes Sistemas Informáticos, SL (A partir d'ara "YSI") I EL SOL·LICITANT

1. El pagament de la comanda es realitzarà d'acord amb les condicions generals de pagament establertes per YSI.

2. YSI no podrà fer cap operació sobre la comanda fins que no s'hagi rebut el pagament del mateix.

3. YSI rep dues comandes sobre el mateix nom de domini, es tramitarà primer el que sigui pagat abans sense tenir en compte les dates de les comandes. (Primer a ser pagat primer a ser tramitat).

4. YSI, un cop iniciats els tràmits sobre qualsevol comanda, es reserva el ple dret d'efectuar una penalització per l'anul·lació dels mateixos. (Veure condicions de pagament).

5. Un cop iniciats els tràmits sobre una comanda, s'acceptaran modificacions sobre el mateix implicant realitzar una comanda de modificació addicional. En el cas que el procés de registre hagi estat efectuat, els canvis podran implicar un cost addicional.

6. YSI realitzarà les devolucions de pagaments mitjançant transferència bancària al compte que el mateix identifiqui.

7. YSI donarà de baixa automàticament els serveis que no siguin pagats en el termini de 30 dies, amb l'excepció dels dominis, que caduquen de manera immediata.

8. El sol·licitant exonera YSI de qualsevol responsabilitat cap a tercers per l'incompliment de les obligacions derivades de qualsevol de les condicions.

9. YSI no es responsabilitza dels possibles perjudicis ocasionats per un puntual error tècnic no imputable a la gestió de YSI.

10. YSI ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i les normes que la desenvolupen. Així doncs, de conformitat amb l'article 5 de la LOPD, YSI informa que les dades de caràcter personal del sol·licitant i de les persones consignades com contacte tècnic, administratiu i / o facturació seran incorporades a un fitxer titularitat de YSI i seran objecte de tractament amb la finalitat de permetre a YSI la correcta execució dels Serveis que es vulgui contractar. El Sol·licitant autoritza a YSI perquè en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades amb fins promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrónica.Dicha autorització tindrà el caràcter de revocable sense efectes retroactius. Al temps de la complimentació del formulari i consignació de les dades de les persones de contacte abans esmentades, o qualssevol altres representants, el Sol·licitant informarà als interessats del que s'indica en aquest epígraf i en altres d'aquestes Condicions Generals en relació a aspectes vinculats a la protecció de dades de caràcter personal, comprometent-se a no remetre a YSI formulari algun abans de traslladar als interessats aquesta informació, i obtenir el consentiment a què es refereix l'epígraf 8.3.

10.1 YSI garanteix a totes les persones interessades les dades siguin objecte de tractament conforme a l'anterior, que ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

Les persones interessades podran, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar la mateixa persona interessada, en el sistema "Les seves dades", creat per YSI i al que s'accedeix a través de la pàgina principal del lloc web, per mitjà de la connexió i contrasenya personal pròpia del client per a la seva accés i comprovació o dirigint-se a YSI a la següent adreça de Carrer Padilla 206 Àtic 3a Escala 3, 08013 Barcelona mitjançant escrit tramès a través de l'adreça de correu electrònic adm@ysi.es aportant fotocòpia del DNI de la persona interessada.

10.2 A l'efecte del que preveuen els articles 11 i 34.e) de la (LOPD), el Sol·licitant accepta i autoritza a YSI a comunicar a les Entitats de Registre corresponents ia ICANN, les dades consignades com obligatoris que resultin necessaris per a la inscripció i manteniment del nom de domini en el registre pertinent, i perquè siguin incorporats en els Directoris propis que cadascuna d'elles gestiona, així com també, perquè tals dades siguin incorporades al Directori propi de YSI i posat a disposició del públic ( "Whois") mitjançant incorporació en el lloc web de YSI.

El Sol·licitant consenteix, i si escau, qui actuï en la seva representació com a contacte tècnic, administratiu i / o de facturació, que les seves dades de caràcter personal poden ser cedides a les entitats esmentades i aquelles altres participants en el procés de registre, que puguin col·laborar amb YSI i / o amb aquestes entitats.
El Sol·licitant afirma comptar amb el consentiment de les persones designades com a contacte tècnic, administratiu i / o de facturació a l'efecte del que preveu el paràgraf anterior.

Amb aquesta finalitat l'informem, que les dades i informació del Sol·licitant i / o dels seus representants en el seu cas, seran transmesos a les Entitats de Registre i que s'incorporaran en els directoris a disposició pública, versaran sobre els següents extrems:

1. Nom complet, adreça, adreça electrònica, número de telèfon, i si escau nombres de Fax del sol·licitant.
2. Nom d'una persona autoritzada de contacte si el Sol·licitant és una persona jurídica o ens administratiu, i, si escau de la persona, de contacte responsable de tasques administratives i / o de facturació;
3. Direccions Ip del servidor primari i qualssevol servidors secundaris;
4. Qualsevol referència addicional relativa al nom de domini que hauria d'aparèixer a la base de dades Whois.

10.3 La informació i les dades que el Sol·licitant consigni en el formulari per a la seva incorporació en els Directoris corresponents, podran ser limitats o ampliats, en funció de les polítiques i normes que ICANN, les respectives NIC'sy les Entitats de Registre puguin dictar mentre el registre del nom de domini romangui vigent.

10.4 El Sol·licitant pot accedir a les seves dades i requerir, en qualsevol moment, una còpia d'aquests que estiguin en possessió de YSI o de les Entitats de Registre responsables, per a la seva revisió, modificació o actualització. Amb aquesta finalitat, s'ha de dirigir a l'adreça de correu electrònic adm@ysi.es o mitjançant correu ordinari a la direcció de Carrer Padilla 206 Àtic 3 Escala 3-08.013 de Barcelona.

10.5 YSI no es fa responsable de l'ús que les Entitats deRegistro o de l'accés i ús que tercers puguin fer de la informació del Sol·licitant posada a disposició pública a través d'Internet.

10.6.El sol·licitant certifica que la informació que consigni en el formulari de registre relativa a la titularitat del nom de domini, així com els de les persones designades com a contacte tècnic, administratiu i de facturació del mateix, és certa i completa. Així mateix, el sol·licitant accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada aquesta informació.

1. Les notificacions es faran a les dades proporcionades pel sol·licitant mitjançant correu electrònic. YSI no serà responsable de la no recepció d'aquestes notificacions. El sol·licitant és el responsable de comunicar a YSI qualsevol modificació sobre les dades.
2. L'incompliment de qualsevol de les condicions acceptades pel sol·licitant, facultarà YSI a anul·lar qualsevol comanda, podent aplicar de ple dret la penalització estipulada (Veure condicions de pagament).
3. YSI, no pot garantir que la comanda realitzada pel sol·licitant sigui practicable.
4. YSI, es reserva el dret de modificar les condicions notificant amb antelació el canvi en el web de YSI.
5. YSI no es responsabilitza dels possibles errors ocasionats per altres entitats participants en tot el procés de registre o servei.
6. YSI comunica per correu electrònic les renovacions dels serveis seguint el següent procés: Aproximadament 2 mesos abans de la data d'expiració envia el primer avís de renovació, el segon avís de renovació ho envia uns 10 dies abans de la data d'expiració , i envia un correu electrònic de baixa definitiva el mateix dia de l'expiració, en cas de no haver efectuat el pagament de la renovació abans de la data d'expiració. L'e-mail al qual es realitzen les notificacions de renovació serà el que figuri en aquests moments en el contacte corresponent del servei. És de la seva responsabilitat, mantenir aquestes dades actualitzades i que s'efectuï la seva renovació. YSI no es responsabilitza dels problemes que es derivin d'aquest fet.
7. Si per qualsevol motiu no es fa efectiu a YSI el pagament de la renovació d'un servei en el termini estipulat en cada cas, aquest serà donat de baixa automàticament per YSI quedant disponible per ser sol·licitat per un tercer.
8. En el cas dels dominis, si no es rep resposta sobre la intenció de renovar o no el domini un cop enviats els emails d'avís de caducitat, i / o no es realitza el pagament d'aquest servei abans del dia de caducitat del mateix, aquest domini pot ser adquirit per un tercer interessat, i només serà possible la recuperació d'aquest en cas que romangui lliure en el moment de sol·licitar la recuperació.

CONDICIONS SOBRE NOMS DE DOMINI

1. L'acceptació d'aquestes condicions implica l'acceptació de les Normes i Condicions imposades per totes les organitzacions reguladores de noms de domini a Internet.
2. El sol·licitant certifica que d'acord amb el seu coneixement, l'ús d'aquest nom de domini no afecta els drets de propietat intel·lectual de terceres parts.
3. El sol·licitant accepta que el registre d'un nom de domini no confereix cap dret legal sobre el mateix.
4. El sol·licitant accepta que és l'únic responsable de l'elecció d'aquest nom de domini i del seu posterior manteniment.
5. El sol·licitant accepta que el registre del nom és amb fins legals.
6. El sol·licitant accepta que és el responsable a tots els efectes de qualsevol problema sobre els drets d'ús del nom triat.
7. El sol·licitant es compromet a acceptar qualsevol possible requeriment d'arbitratge pel registre d'un nom de domini.
8. YSI no actuarà com un àrbitre per a resolucions de disputes entre el sol·licitant i terceres parts per l'ús del nom de domini.
9. En el supòsit d'existir un conflicte sobre l'atribució d'un nom de domini, el sol·licitant es compromet a seguir les normes sobre resolució de conflictes establertes, si s'escau, pel registre responsable de l'administració del domini.

CONDICIONS PER A REVENEDORS DE NOMS DE DOMINI

En el cas de la revenda de noms de domini a terceres parts, el SOL·LICITANT reconeix disposar d'accés a informació confidencial i es compromet a no obtenir avantatge d'aquesta informació. En conseqüència, no podrà traspassar els seus dominis als proveïdors de YSI (en els casos en què YSI utilitza estructures de tercers) durant un període de 5 (CINC) anys.

CONDICIONS DE PAGAMENT

1. Formes de pagament establertes per YSI:
1. Targetes de crèdit.
2. Transferència bancària.
2. En aquells serveis en què aparegui explícit, YSI acceptarà el pagament per domiciliació bancària. Si la domiciliació ve retornada per algun motiu, el client haurà d'abonar 3 EUR en concepte de despeses bancàries. En cas d'impagament es procedirà a donar de baixa els serveis contractats i / o seguir el procés concret especificat en cada cas.
3. YSI no es responsabilitza dels problemes que es deriven per la impossibilitat de la identificació del pagament d'una comanda. (Ex: que no s'indiqui el nº de comanda, que l'entitat bancària no ho identifiqui correctament, etc)
4. El pagament s'ha de realitzar abans d'iniciar els tràmits de la comanda.
5. El pagament es realitzarà en euros.
6. YSI es reserva el dret d'anul·lar una comanda / servei si el pagament ha estat realitzat amb mètodes fraudulents o no s'hagi fet efectiu en el termini corresponent en cada cas.
7. Les comandes / serveis que no siguin pagats en el termini de 30 dies, es donaran de baixa automàticament.
8. L'anul·lació d'una comanda completat implica la no devolució del pagament.
9. L'anul·lació d'una comanda en tràmit implica una penalització del 25% del total de la factura.
YSI no pot garantir que la disponibilitat dels seus serveis / productes sigui contínua i ininterrompuda durant el període de vigència del contracte, a causa de la possibilitat de problemes a la xarxa, avaries en els equips servidors i altres possibles contingències imprevisibles.

Acord de registre dominis .ES

1. Protecció de dades:
Les dades personals facilitades pel sol·licitant seran comunicats a l'Entitat Pública Empresarial RED.ES, amb direcció www.red.es, resultant aquesta comunicació necessària per a l'execució del present contracte. El sol·licitant s'obliga, a aquests efectes, a mantenir actualitzada la informació subministrada mitjançant el procediment establert a aquest efecte.
Aquesta Entitat observarà en el tractament de les dades personals del sol·licitant que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades de CarácterPersonal, i normativa de desenvolupament, sense utilitzar-los per a finalitats diferents de les previstes en les normes que regeixen l'assignació de noms de domini sota el ".es" i en el present contracte. Se li informa que l'assignació del nom de domini requereix necessàriament que les dades personals del sol·licitant siguin publicats a la Base de Dades del Registre de noms de domini sota ".es" accessible al públic a través d'Internet. Amb la signatura del present document, el sol·licitant dóna el seu consentiment per a aquesta comunicació i tractament, incloent la publicació de les seves dades personals a la Base de Dades del Registre de noms de domini sota ".es".
Els drets d'Accés i Rectificació podran exercir-se directament davant de YSI en el seu domicili situat en Carrer Padilla 206 Àtic 3 Escala 3-08.013 de Barcelona. Els drets de cancel·lació i oposició, en ser la cessió de dades i el seu tractament per part de RED.ES necessaris per a l'execució del present contracte, només podran exercir-se prèvia la cancel·lació del nom de domini sol·licitat.
2. Absència de responsabilitat del Registre en els aspectes relatius a la relació contractual establerta entre els AgentesRegistradores i els sol·licitants o beneficiaris de noms de domini sota el ".es":
YSI exerceix una funció d'intermediació en l'assignació de noms de domini sota el ".es", i és l'únic i exclusiu responsable del compliment de les obligacions estipulades en el present contracte. El sol·licitant o beneficiari de noms de domini sota el ".es" que signa aquest contracte es considera informat d'aquesta circumstància i renuncia expressament a qualsevol acció o reclamació enfront de RED.ES derivada de l'incompliment de les obligacions de YSI.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT

1. El client ha de complir amb totes les condicions d'ús en l'exercici de la seva
activitat professional, a més haurà d'actuar lleialment i de bona fe.

2. El client ha de satisfer la remuneració pactada, tal com es recull en les condicions de pagament.

3. Condicions d'ús del servei. Es prohibeix l'ús dels serveis / productes contraris a la bona fe i, en particular, de forma no exhaustiva:

- La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
- La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de YSI, resulti violent, abusiu, il·legal, racista, xenòfob o difamatori.
- Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
- La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, deProteccion de Dades de Caràcter Personal.
- La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic amb els caps de anomenat spamming (enviament de correu massiu no desitjat, de tipus comercial o de qualsevol altra naturalesa) així com del mail bombing (enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar un servidor).

4. Mitjançant la contractació dels serveis, el client es compromet a:
-Guardar Pel seu compte una còpia de seguretat dels arxius dels serveis / productes per tal de reposar-los si fos necessari.
-El Client s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça e-mail proporcionada en el formulari de contractació per a les comunicacions amb YSI, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent per a la gestió àgil i fluïda en la prestació del servei sol·licitat com a conseqüència de la relació contractual que a través d'aquest contracte ens uneix.

YSI s'exonera de tota responsabilitat per les conseqüències que la manca d'operativitat de l'adreça de correu electrònic del client o de la falta de comunicació que el canvi de direcció no actualitzat pugui produir, així com per la desinformació que al·legui el client a causa de la seva pròpia negligència a l'hora de mantenir actiu aquesta dada.

5.El client reconeix haver testat el producte amb les seves necessitats i que li han informat per part de YSI adequadament.

6.El client és l'únic responsable de la utilització i conservació del nom d'usuari i contrasenya del panell de control ja que són els identificadors necessaris per a l'accés al panell de control. L'ús d'aquests identificadors i la comunicació, fins i tot a terceres persones, es produeix sota l'única responsabilitat del client.

7. El client té la total responsabilitat del contingut del seu web, de la informació transmesa i emmagatzemada referent a les seves explotacions, dels enllaços d'hipertext, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que poden desencadenar en tota la referència a propietat intel·lectual, drets de la personalitat i protecció de menors.

El client és responsable respecte de les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

8. El client indemnitzarà a YSI per les despeses que aquesta tingués per imputar-lo en alguna causa que fos responsabilitat al client, inclosos honoraris i despeses dels advocats de YSI, fins i tot en el cas de decisió judicial no definitiva.

9. Queda prohibit al client accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de YSI. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de YSI com a conseqüència directa d'una actuació negligent del client, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

10. A causa de l'allotjament compartit dels serveis / productes el client ha de desenvolupar i administrar el seu servei / producte respectant els estàndards tècnics disposats per YSI. De tal manera que si YSI adverteix, detecta i / o comprova en les seves tasques de manteniment un ús abusiu del servei per un consum excessiu de memòria, de CPU o qualsevol altra alteració que s'alenteixi el servidor en el qual es troba situat, de tal manera que perjudiqui o comporti un menyscabament en la prestació del servei o dels drets dels clients o tercers que amb el client comparteixen el servidor, YSI ho notificarà al client perquè procedeixi a contractar un consum major o bé a abonar diferència .

YSI és titular de tots els drets d'autor, marques, drets de propietat intel·lectual, saber fer i tots els altres drets guarden relació amb el servei / producte contractat, així com dels programes d'ordinador necessaris per a la seva implementació i la informació que aquesta obtingui sobre el mateix.

El client ha de respectar els programes d'ús per tercers llocs a la seva disposició per YSI encara que fossin gratuïts.

El client, en virtut del present contracte, no adquireix absolutament cap dret o llicència a propòsit del servei / producte, dels programes d'ordinador necessaris per a la prestació del servei ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment del present contracte i únicament per a la durada del mateix.

Per a tota actuació que s'excedeixi del compliment d'aquest contracte caldrà autorització per escrit per part de YSI.

TERMINACIÓ

El contracte dels serveis finalitzarà quan, a més de les causes legalment establertes i les disposades en les diferents clàusules d'aquest contracte, es doni alguna de les següents:

a) Mutu Acord de les parts.
b) Finalització del període inicial de durada o de les successives pròrrogues.
c) Resolució per incompliment d'alguna de les parts de les obligacions derivades del Contracte.
d) Quan qualsevol de les parts es trobi en situació de fallida o suspensió de pagaments.

Si l'incompliment del client fos causa del resolució del contracte, tal com s'estableix en l'apartat c, YSI es reserva el dret a acabar de forma anticipada el present contracte i, per tant, a desposseir al client del servei / producte contractat sense previ avís i sense que el client tingui dret a indemnització ni a devolució de cap quantitat.

En cas de resolució o rescissió del contracte, per les causes anteriorment esmentades o qualssevol altres admeses en dret, el client ha de complir les obligacions assumides amb anterioritat a la resolució del contracte davant YSI i enfront de tercers.

MODIFICACIONS

YSI es reserva el dret de modificar, en qualsevol manera, les característiques i condicions dels seus serveis / productes, sempre en desenvolupament i benefici del propi servei. Per a això no haurà de complir més formalitat que la d'informar al client amb un correu electrònic.
Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior YSI comunicarà per escrit aquestes modificacions en el menor temps possible per a la seva adaptació pel client.

El client, un cop comunicada la modificació per part de YSI, disposa del termini de 15 dies, des que rep aquesta comunicació, per resoldre el contracte si no estigués d'acord amb les noves circumstàncies, passat aquest termini sense comunicació en contra del client s'entendrà que accepta les noves condicions.

LIMITACIÓ DE GARANTIA I DE LA RESPONSABILITAT

En cap supòsit YSI, ni els gerents i alts càrrecs, administradors o treballadors que en depenen contreuen cap responsabilitat per causa directa o indirectament relacionada amb la utilització que faci el client del servei de YSI.

NUL·LITAT

Si qualsevol de les condicions aquí exposades fos declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent, les restants estipulacions conservaran la seva validesa, llevat que les parts discrecionalment decideixin la terminació del contracte.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

En el no previst en aquest contracte, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que puguin sorgir entre les parts com a conseqüència del mateix, serà d'aplicació la legislació espanyola.

Si arribés a sorgir algun conflicte o diferència entre les parts en la interpretació i execució d'aquest contracte, i no es resolgués de mutu acord, les parts podran sotmetre a un procediment judicial, en aquest cas es farà davant la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​renunciant expressament al seu fur propi en els casos que les normes processals ho permetin, de ser un altre.